• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

O projektu

Ovim projektom istražuju se mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bioraznolikost te turizam.

Osnova očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivrede i turizma na području jadranske regije.

Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora.

Ciljevi će se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod javnosti.

Aktivnosti projekta definirane su i usmjerene prema ciljnim skupinama: dionicima (u području poljoprivredne proizvodnje, zaštite okoliša i turizma) i široj javnosti. 

Aktivnost ima za cilj mapirati staništa i odrediti mikrolokacije s kojih će se sakupljati vrste od interesa: portulak (Portulaca oleracea L.), oštolisna šparuga (Asparagus acutifolius L.), medvjeđi luk (Allium ursinum L.), obalni petrovac (Crithmum maritimum L.) te obični komorač (Foeniculum vulgare Mill.).

Terenska istraživanja će se provoditi višekratno s obzirom da se radi o vrstama prilagođenim različitim staništima, a areal prikupljanja obuhvatit će sjeverno jadranske otoke, otoke jadranskog primorja, zatim šira priobalna područja te sjeverni Jadran sa središnjom i planinskom Istrom.

Nakon terenskog dijela istraživanja ispitat će se klijavost sjemena. Zabilježit će se morfološke karakteristike prikupljenih vrsta, a na sakupljenom biljnom materijalu obaviti biokemijske i molekularne analize.

Radi određivanja primarnih i sekundarnih metabolita planirana je i nabava novog LC-MS uređaja. Predviđeni uređaj bi predstavljao jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture u području biotehničkih i prirodnih znanosti kao temelj za buduća istraživanja na području klimatskih promjena.

U okviru ove aktivnosti provest će se istraživanje u kontroliranim uvjetima u svrhu odabira genotipova odabranih divljih vrsta otpornijih na abiotičke stresore (suša i visoke temperature) koje očekujemo uslijed klimatskih promjena.

Klijanci sakupljenih divljih vrsta bit će testirani u kontroliranim uvjetima na vodni/temperaturni stres nakon čega će se analizirati biomarkeri stresa. Na uzorcima biljnih vrsta testiranih na abiotičke stresore odredit će se profil organskih kiselina, slobodnih aminokiselina/profil fenolnih spojeva ovisno o biljnom materijalu korištenjem LC-MS tehnike.

Koristit će se i dvije komore za uzgoj biljaka, jednu u uvjetima definirane temperature, svijetla, vlage i druga bez prisutnosti stresora radi usporedbe svih fizioloških, biokemijskih i molekularnih parametara. Nakon primijenjenih uvjeta analizirat će se i morfološke i fenotipske karakteristike. Na temelju analiza napravit će se selekcija prilagodljivih prikupljenih primki na navedene stresore te će one biti usmjerene u daljnja istraživanja.

U aktivnosti br. 3 za potrebe testiranja odraslih biljaka u poljskim pokusima , otporniji genotipovi odabranih vrsta iz prethodne aktivnosti posaditi će se u polje u odgovarajućoj fazi rasta.

Na uzgojenim primkama pratiti će se morfološka i agronomska svojstva. Osim svojstva, laboratorijskim analizama odredit će se profil makro i mikro nutrijenata korištenjem ICP-OES i TOC/TN metoda kao i profil šećera, organskih kiselina i masnih kiselina kao primarnih metabolita te organosumporni spojevi/fenolni spojevi kao sekundarnih metabolita korištenjem LC-MS tehnika. Također odredit će se ukupni antioksidacijski potencijal uzgojenog biljnog materijala. (ORAC i DPPH tehnike).

Glavni cilj ove aktivnosti je identificirati znanje kupaca o divljim svojtama, poznavanje istih, spremnost na kupnju i ključne sadržaje koji utječu na odluku o kupnji (cijena, miris, okus, izgled, porijeklo, preporuke, saznanja o potencijalnim zdravstvenim blagodatima ) kako bi se potaknula kupovina i konzumacija divljih svojti, posebice onih koje nisu u široj upotrebi.

Istraživanjem će biti obuhvaćene dvije skupine ispitanika: domaći potrošači, koji kupuju na tržnicama i prodavači na tržnicama (zakupci). Podaci će biti prikupljeni na uzorku ispitanika , a bit će korišten kvalitativan i kvantitativan istraživački pristup.

Kvalitativan pristup bit će primijenjen na prodavačima na tržnicama s ciljem identificiranja potencijalnog plasmana divljih svojti te će uključivati kraće polustrukturirane intervjue.

Kvalitativan pristup će biti primijenjen na domaće potrošače . Provest će se putem upitnika te će uključivati pitanja zatvorenog i otvorenog tipa.

U ovoj aktivnosti analiza će uključivati makro i mikro pristupe.

Makro pristup podrazumijeva provođene analize negativnog utjecaja turizma u sinergiji s klimatskim promjenama na bioraznolikost. Bit će analizirani različiti aspekti vezani uz turizam (kao što su turistički dolasci i odlasci, te utjecaj klimatskih promjena na turističku potražnju i očekivani pomaci u turističkoj sezonalnosti) i klimatske promjene u kontekstu njihovih utjecaja na bioraznolikost.

Mikro pristup temelji na teoriji dionika te uključuje dva međusobno povezana cilja. Prvi cilj je identifikacija postojećih mjera dionika i praksi turističkog sektora koje imaju za cilj prilagodbu klimatskim promjenama, dok je drugi cilj testiranje spremnosti dionika na modificiranje postojeće turističke ponude s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama. U istraživanje će biti uključeni samo najvažniji dionici, bit će obuhvaćene jedinice lokalne i regionalne samouprave, turisti, turistička i ugostiteljska poduzeća te turističke zajednice.

Kod identifikacije postojećih praksi turističkog sektora koje imaju za cilj prilagodbu klimatskim promjenama, bit će razmatrana četiri glavna područja: upravljanje energentima i gorivom, upravljanje vodom, gospodarenje otpadom i društvena odgovornost. U istraživanju će biti primijenjen kvalitativan i kvantitativan istraživački pristup, koji će uključivati analizu sadržaja web stranica hotelskih poduzeća, polustrukturirane intervjue s ključnim menedžerima i upitnik.

U testiranju spremnosti turističkih dionika na modificiranje postojeće turističke ponude u kontekstu veće održivosti u poslovanju u borbi protiv klimatskih promjena naglasak će biti stavljen na spremnost uvođenja divljih svojti u gastronomsku ponudu. Istraživanja će uključivati menadžere turističkih i ugostiteljskih poduzeća, turiste i turističke zajednice. Istraživanje vezano uz turiste će uključivati istraživanje važnosti klimatskih promjena u odabiru turističke destinacije i identificiranje njihove spremnosti na konzumaciju divljih svojti. Bit će provedeno putem upitnika. Istraživanje menedžera turističkih i ugostiteljskih poduzeća i turističkih zajednica bit će izvršeno putem fokus grupe (od 6 do 12 osoba).

U svrhu podizanja svijesti šire javnosti o klimatskim promjenama kao i prilagodbi klimatskim promjenama predviđeno je nekoliko aktivnosti.
Prva aktivnost je otvaranje web stranice projekta koja će imati zaseban dio namijenjen široj javnosti s lako razumljivim informacijama o klimatskim promjenama te aktualnim politikama prilagodbe. Također će se kreirati profilna stranica projekta na društvenoj mreži gdje će se na isti, široj javnosti razumljiv način dijeliti informacije o klimatskim promjenama i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama.

Diseminacija rezultata provedenih istraživanja i informiranju šire javnosti o aktivnostima projekta predviđena je gostovanjem u radio ili TV emisijama na lokalnoj i/ili nacionalnoj razini. U okviru ove aktivnosti planirano je predavanje na obrazovnim institucijama o rezultatima projekta te mjerama koje su proizašle iz navedenih rezultata kako bi se podigla svijest o klimatskim promjenama kod mladih osoba.

 

Također, planirano je tiskanje letaka od kojih će jedna verzija letka biti na Brailleovom pismu. Letci će biti tiskani u dvije faze. Prva faza tiskanja biti će promotivna faza u kojoj će šira javnost i zainteresirane skupine biti upoznate s ciljevima projekta dok će tisak letaka u drugoj fazi objedinjavati rezultate projekta i popularizaciju istraživanih divljih svojti.

 

Aktivnosti koje bi podizale svijest šire javnosti o posljedicama i prilagodbi klimatskim promjenama:

– Izrada web stranice projekta,
– Kreiranje profilne stranice projekta na društvenoj mreži,
– Gostovanje u radio/TV emisijama koje promoviraju znanost i održivi razvoj,
– Predavanje o rezultatima projekta u obrazovnim institucijama
– Izrada letaka uključujući letke na Brailleovom pismu
– Letci s opisom glavnih karakteristika divljih svojti (hr, en, de, it, si)

Kreiranje web stranice projekta koja će biti kontinuirano nadopunjavana informacijama o tijeku provedbe projekta i o provedenim aktivnostima te dobivenim rezultatima istraživanja. Rezultati dobiveni na projektu biti će diseminirani kroz prezentacije na stručnim i/ili znanstvenim skupovima, što će omogućiti upoznavanje stručne i znanstvene zajednice o problematičnom utjecaju klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju, bioraznolikost te na turizam i oblikovanje budućih turističkih proizvoda.

Osim navedenog, rezultati projekta publicirati će se kao radovi u znanstvenim i stručnim časopisima. Posebna pažnja posvetiti će se časopisima u otvorenom pristupu kako bi rezultati bili dostupniji što široj publici u što kraćem razdoblju. U posljednjoj fazi rada na projektu biti će izrađen priručnik s rezultatima projekta te smjernicama za prilagodbu klimatskim promjenama namijenjenu svim dionicima projekta u oba gospodarska sektora. Izrađeni priručnik izdati će se u tiskanom obliku kako bi se mogao dijeliti svim zainteresiranim dionicima projekta. Osim u tiskanom obliku priručnik će biti dostupan na mrežnim stranicama projekta i u digitalnom obliku.

U sklopu projekta biti će organizirane dvije radionice za sve dionike projekta na kojima će biti predstavljeni rezultati projekta te konkretne mjere proizašle iz provedenih istraživanja, a koje bi služile u prilagodbi ranjivih sektora nadolazećim klimatskim promjenama u opsegu projektnog prijedloga.

Provesti će se jedna od ključnih aktivnosti koja ima svrhu aktivne promocije i vidljivosti projekta a to je izrada uredskog promotivnog materijala. U prvoj fazi provedbe ove aktivnosti će biti izrađene olovke, tiskani blokovi s logotipom projekta koji će biti posrednim i neposrednim putem proslijeđeni dionicima i koji će biti dijeljeni pri svim planiranim aktivnostima također i zainteresiranoj javnosti. Planira se i izrada ploče i/ili plakata s informacijama o projektu i koji će sadržavati osnovne elemente vidljivosti. Navedena ploča će biti postavljena na vidljivo mjesto kod oba partnera.

Izradit će se i održavati mrežna stranica projekta.

Izraditi će se tiskani materijali u svrhu promocije i vidljivosti.Tiskanim materijalima (letci, brošure, plakati)prezentirati će se ciljevi projekta te aktivnosti koje se provede u svrhu postizanja ciljeva.
Brošure i letci će se izraditi te dostaviti svim partnerima kako bi se distribuirali krajnjim korisnicima projekta, općoj i stručnoj javnosti i medijima (znanstvenici, studenti, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, nadležna ministarstva i agencije i dr.).

 Za partnere će se izraditi ploče i/ili plakati koji će biti postavljeni na vidljivo mjesto te nositi informacije o projektu i osnovne elemente vidljivosti. Izraditi će se blokovi i olovke i ostali promotivni materijal u svrhu promocije projekta. U izradi tiskanih materijala koristiti će se amblemi i logotipovi u skladu s Uputama za korisnike za razdoblje 2014-2020 za informiranje, komunikaciju i vidljivost projekta.

 Definirati će se potencijalni krajnji korisnici projekta te izraditi komunikacijske strategije i plan promotivnih aktivnosti prema svim korisnicima.

Izradit će se i održavati Facebook i Twitter profili, prezentiranje na mrežnoj stranici ResearchGate i ostalim odgovarajućim društvenim mrežama, izrada newsletter-a i redovitih priopćenja za tisak.

Organiziranje konferencije za tisak sa svrhom predstavljanja projekta te po potrebi izvješćivanje javnosti o bitnim postignućima na projektu.